Сумата от две числа е 361, а разликата между двете числа е 173. Какви са двете числа?


Отговор 1:

Нека двете числа са x и y. Съгласно изявлението сумата от тези две числа е 361

x + y = 361 ……… Eq. 1

Според изявлението разликата на тези две числа е 173. Съответно

x - y = 173 ……. ..Eq. 2

При изчисляване на стойността на x от уравнение 2

xy = 173

x = 173 + y

Заместването на тази стойност на x в уравнение 1

x + y = 361

(173 + у) + у = 361

173 + y + y = 361

173 + 2y = 361

2y = 361-173

2y = 188

у = 188/2

у = 94

Сега поставяме стойността на y в уравнение 1

x + y = 361

х + 94 = 361

х = 361-94

х = 267

Така двете числа са 267 и 94

Отговорете на двете числа са 267 и 94

Сега проверете за коректност на отговора, като поставите стойностите в уравнение. 1

x + y = 361

267 + 94 = 361

361 = 361

Значи отговорът е правилен.