Разликата между две числа е 1550. Ако по-голямото число се дели на по-малкото, коефициентът е 6, а останалото е 20. Какво е по-малкото число?


Отговор 1:

Нека най-голямото число е вашето и най-малкото като x.

Тогава Y = 1550 + x и също y = 6x +20.

Сега използвайте стойност на y като 1550 + x във второ уравнение.

1550 + x = 6x + 20

Сега вземане на променливи в единия край и числови в другия край.

6x-x = 1550-20

5x = 1530

X = 1530/5

X = 306.

Поставянето на стойността на x в първо уравнение, което получаваме

Y = 1550 + 306

Y = 1856.

Да проверя

1856/306 е 6 като коефициент и 20 като остатък.